top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΣάββας Μιχαήλ

Το πεδίο δράσης της Ε.Υ.Π με γνώμονα το Σύνταγμα

📝 Άρθρο του Σάββα Μιχαήλ, τριτοετούς φοιτητή της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


«Λόγων ἀπορρήτων ἐκφορὰν μὴ ποιοῦ.»

Περίανδρος


Ανέκαθεν η κοινολογία των μυστικών, ήδη από την εποχή του Περίανδρου, αποτελούσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, δηλαδή την διαφύλαξη της ασφάλειας της χώρας, ιδρύθηκε το 1953 η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.), η οποία στην συνέχεια μετονομάστηκε σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με στρατιωτικές καταβολές, η τότε Κ.Υ.Π. μέσω της Υπηρεσίας Προστασίας Στρατεύματος και της Διευθύνσεως Πληροφοριών Αρχιστρατήγου, είχε ιδρυθεί στα πρότυπα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Η.Π.Α. Πλέον και μετά το 1974, η Ε.Υ.Π. στρέφει την προσοχή της στην αντιμετώπιση κάθε είδους κινδύνου, ο οποίος επιβουλεύεται την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας. Σημαντικό είναι εδώ να επισημανθεί πως η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δρα με γνώμονα και βάσει τις διατάξεις του Συντάγματος και οι ενέργειές της δεν παρεκκλίνουν από τις οικείες διατάξεις.Παράλληλα με την πρόοδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εφαρμόζει τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί. Στο εν λόγω άρθρο θα γίνει αναφορά τόσο στο πεδίο δράσης της Ε.Υ.Π., όσο και στον συνταγματικό κύκλο ατομικών δικαιωμάτων, ο οποίος με την σειρά του διέπει αυτό το πεδίο. Επιπροσθέτως, θα παρατεθεί η σχετική εσωτερική νομοθεσία που έχει δημοσιευτεί και που ρυθμίζει την δράση της.


Αρχικά, και όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Ε.Υ.Π. έφερε το ακρωνύμιο Κ.Υ.Π., δηλαδή Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία στην πορεία άλλαξε αυτό το ακρωνύμιο και πλέον μέχρι και σήμερα είναι ευρέως γνωστή ως Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Καταλυτικός για την εξέλιξη της, αποτελεί ο Νόμος1645/1986, ο οποίος, πέρα από την αλλαγή του ακρωνυμίου, ορίζει την Ε.Υ.Π. ως πολιτική υπηρεσία.Παρόλα αυτά αντικαταστάθηκε με τον νέο νόμο 3649/2008. Ίσως η κρισιμότερη διάταξη η οποία τροποποιήθηκε είναι αυτή του Άρθρου Ι. του Νόμου 1645/1986[1] αναφορικά με την υπαγωγή της Υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο Ι του Ν.1645/1986, υπαγόταν απευθείας στον πρωθυπουργό, ενώ με τον νεότερο νόμο, δηλαδή αυτόν του 3649/2008, στον υπουργό των εσωτερικών.


Υπό το πρίσμα των αρμοδιοτήτων που παρέχει το Σύνταγμα, ειδικότερα με το άρθρο 82.παρ.ΙΙ.Σ, ο πρωθυπουργός έχει αφενός οργανωτική αρμοδιότητα, διότι με δική του διακριτική ευχέρεια διορίζει και παύει τους Υπουργούς του Κυβερνητικού σχήματος αλλά και τους υφυπουργούς, έπειτα από πρότασή του στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με βάση το άρθρο 37.παρ.Ι.Σ. Αφετέρου, ο αρχηγός της κυβερνήσεως έχει συντονιστική αρμοδιότητα η οποία και αποτυπώνεται ρητά στο Άρθρο 82.παρ.ΙΙ.Σ.[2]Ειδικότερα προεδρεύει του Υπουργικού Συμβουλίου, της Κυβερνητικής Επιτροπής και του Κ.Υ.Σ.Ε.Α. Επομένως, όντας σε μία επιτελική και καίρια θέση του πολιτειακού συστήματος τόσο από άποψης συντονιστικών όσο και οργανωτικών αρμοδιοτήτων, το τροποποιημένο Άρθρο Ι της νέας νομοθεσίας αναφορικά με την υπαγωγή της Ε.Υ.Π. στον Υπ.Ες, στοχεύει στην ευελιξία της Κυβέρνησης να ασκήσει τα καθήκοντα της εν τω συνόλω, αλλά και στην αποτελεσματικότερη δράση του Κρατικού Μηχανισμού, διασφαλίζοντας, μέσω της πολιτικής υπηρεσίας της Ε.Υ.Π., την εθνική ασφάλεια.


Συγχρόνως, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να συμπληρωθεί πως ναι μεν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάγεται στον υπουργό εσωτερικών, ο οποίος με την σειρά του έχει υφιστάμενη θέση προς το πρόσωπο του πρωθυπουργού, αλλά μόνο εάν δεν πληρούνται οι επιφυλάξεις του Άρθρου 5.παρ.ΙΙΙ του Ν.2292/1995[3].Οι συγκεκριμένες επιφυλάξεις έχουν ως αντικείμενο τους, γενικότερα, την πολιτική της Εθνικής Άμυνας, η οποία καθορίζεται από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α, τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.ΑΜ. ( Συμβούλιο Άμυνας) και Σ.Α.Γ.Ε. (Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων).


Επομένως, βάσει αυτών των κατευθυντήριων γραμμών συνάγεται πως ο Υπ.Αμ. σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. ΙΙΙ. εδ.γ΄, [4]το οποίο αποτελεί την πρώτη επιφύλαξη, δύναται όντας αρμόδιος για την δομή και οργάνωση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανικών θέσεων του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Εθνικής Αμύνης να εκδίδει με βάση το κριτήριο της συναρμοδιότητας και τις ειδικές από τον νόμο διατάξεις, κοινές υπουργικές Αποφάσεις με λοιπούς υπουργούς της κυβερνήσεως. Στην συγκεκριμένη περίπτωση συνεκδίδει με τον υπουργό των εσωτερικών, εφόσον αντικείμενο ρύθμισης των αποφάσεων αυτών έχουν ως σκοπό την επίτευξη της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια κόστους αλλά κυρίως προς αποφυγή της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού. Επιπρόσθετα, η υπαγωγή της Ε.Υ.Π. παραχωρείται περιστασιακά στον Υπ.Αμ., στην περίπτωση του εδαφίου III[5]΄, όπου έχει συντονιστικό ρόλο βάση υφιστάμενων διατάξεων και αποφάσεων του Κ.Υ.Σ.Ε.Α, αναφορικά με το πεδίο δράσεως των λοιπών κρατικών οργανισμών και υπηρεσιών ώστε να συμβάλουν με την σειρά τους συνολικά στην εθνική άμυνα, στο ευρύτερο πλαίσιο αξιοποίησης του εθνικού δυναμικού προς επίτευξη αυτού του σκοπού.


Σχετικά με το πεδίο δράσεως της Ε.Υ.Π, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ο νομικός όρος του Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της Υπηρεσίας, και έχει διττή σημασία. Αρχικά, είχε προβλεφθεί αναφορικά με τον Οργανισμό, ο οποίος εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έπειτα από πρόταση των εκάστοτε υπουργών εσωτερικών και οικονομικών, ότι θα μπορούσε να τροποποιηθεί στο μέλλον χωρίς να είναι δεσμευτική η τροποποίηση των διατάξεων του. Αφορούσε κυρίως, βάσει του Άρθρου 11 του Ν.3649/2008,[6] την γενικότερη δομή και οργάνωση της υπηρεσίας, ειδικότερα τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού των διαφόρων κλάδων, των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π. κ.α.. Με το Π.Δ. υπ.96/2020, τόσο η δομή όσο και η λειτουργία και η οργάνωση της Υπηρεσίας ρυθμίζονται βάσει του κανονισμού λειτουργίας μίας νέας αυτοτελούς υπηρεσίας του Κ.Ε.Τ.Υ.Α.Κ. Το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξής, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, προστίθεται ως το τέταρτο εδάφιο της παρ.ΙΙ του Άρθρου 1 του Π.Δ 1/2017, αποτελώντας μία μορφή εξειδίκευσης του Οργανισμού της Υπηρεσίας. Αναλυτικότερα και με βάση την υποπερίπτωση β΄του εδ.δ΄ της παρ.ΙΙΙ του άρθρου 1 του[7] οικείου διατάγματος, αποτελεί μια μορφή ενός ειδικότερου κανονισμού, ο οποίος διευθετεί λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο οργανωτικής διάρθρωσης, στελέχωσης και εν γένει δομής της Ε.Υ.Π. μέσω του Κ.Ε.Τ.Υ.Α.Κ. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού και εισήγηση του διοικητή της Ε.Υ.Π., ενώ αποτελεί απόρρητο έγγραφο που δεν δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.).Εν συνεχεία, υπάρχει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Υπηρεσίας, ο οποίος σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν.3649/2008[8], εγκρινόταν από τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ., διότι αφορά ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με την οργανωτική δομή αλλά και την λειτουργία των συλλογικών οργάνων της, την στελέχωση τους, καθώς και την ανάληψη ειδικότερων υποχρεώσεων του προσωπικού της. Πλέον ο διοικητής της Ε.Υ.Π. αποφασίζει σύμφωνα με το Άρθρο ΙΙ [9]τόσο στις περιπτώσεις της προσωρινής στελέχωσης προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας της παραγράφου Ι όσο και στην ένταξη μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικού αλλά και στην περίπτωση αδυναμίας στελέχωσης των κλάδων Διοικητικού και Οικονομικού της παραγράφου ΙΙ προς στελέχωση των θέσεων. Πάντως, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή ο εσωτερικός Κανονισμός ήταν δημοσιεύσιμος και προσβάσιμος στο ευρύ κοινό, τότε θα ερχόταν σε σύγκρουση με τον σκοπό τον οποίο καλείται να υπηρετεί, και με την σειρά της η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα ήταν εκτεθειμένη και ευάλωτη να διατηρήσει και να υπερασπιστεί την εθνική ασφάλεια της χώρας.


Αφού έγινε η ανάλυση του βασικού πυρήνα της Ε.Υ.Π., ας προχωρήσουμε στις αρμοδιότητες που επιτελούν τα επιμέρους τμήματα της καθώς και στην αναφορά άρθρων του Συντάγματος, τα οποία παραθέτουν μία σειρά δικαιωμάτων με γνώμονα των οποίων η Υπηρεσία δρα και δεν παρεκκλίνει εκτός του πεδίου της δράσεως της. Σχετικά πρόσφατα, εκδόθηκε ο νόμος 4625/2019, ο οποίος αναδιαμορφώνει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό της στα πρότυπα του επιτελικού κράτους, το οποίο ενισχύεται με το Π.Δ. 81/2020. Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα, αναφέρεται στην σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση υπουργείων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων. Βάσει του Άρθρου 5 παρ.ΙΙΙ του οικείου διατάγματος σχετικά με τις μεταφορές υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρωθυπουργό, η υπαγωγή της υπηρεσίας τελεί υπό το πρόσωπο του, στο σύνολο των αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού της. Επανέρχεται δηλαδή η υπαγωγή της στο νομικό καθεστώς του Ν.1645/1986.


Με τον νόμο 4625/2019, ο οποίος διαφέρει ριζικά με την προηγούμενη κωδικοποίηση, συγκεκριμένα του Ν.4579/2018, καταργείται η Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού ενώ τα υπόλοιπα τμήματα αναριθμούνται κανονικά. Υπάρχουν επομένως τμήματα που το καθένα έχει και ξεχωριστό πεδίο ειδίκευσης, όπως είναι η Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων ,η οποία είναι αρμόδια για συνεργασία με εθνικούς φορείς και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας, Εξωτερικών Υποθέσεων, Ηλεκτρονικών Πληροφοριών κ.α..Για μία από αυτές θα γίνει αναφορά στην συνέχεια.


Η Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας έχει ως αρμοδιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές, κάθε είδους πληροφορίας που αφορά στην αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δράσης από τρίτες χώρες εις βάρος της χώρας μας, στην προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.ΙΙ του νόμου 4625/2019[10]. Ο σκοπός της Δ.Ε.Α. (Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας) εν συναρτήσει με τον σκοπό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών Πληροφοριών, η οποία με την σειρά της συλλέγει πληροφορίες από και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, βρίσκει αντίκτυπο στα άρθρα 9 και 9Α του Συντάγματος αντίστοιχα[11]. Αναφορικά με το άρθρο 9 του Συντάγματος, προστατευόμενο αγαθό αποτελεί η ιδιωτική ζωή του πολίτη,η οποία παραβιάζεται με την παρακολούθηση του ιδίου. Η ιδιωτική ζωή καθενός προστατεύεται με την εγγυητική λειτουργία που του παρέχει το ίδιο το Σύνταγμα, δηλαδή εγγύηση των δικαιωμάτων του έναντι τυχόν παρεκκλίσεων από πράξεις του κράτους και των οργάνων του, εφόσον η ίδια η ιδιωτική ζωή είναι καθόλα νόμιμη και δεν προσκρούει σε απαγορευτική διάταξη δικαίου, με σεβασμό προς το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. Εάν βάσει των στοιχείων που συνέλεξε η Ε.Υ.Π.,αυτά είναι επιβαρυντικά για τον φορέα ενός τέτοιου αγαθού,τότε η παρεμποδιζόμενη δράση του ιδίου αποτελεί απλή επίδραση και όχι περιορισμό στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, επομένως η Υπηρεσία δρα εντός του νομικού της πλαισίου όπως το Σύνταγμα και οι ειδικότερες διατάξεις ορίζουν.


Επομένως με βάση το ίδιο μοτίβο, δρα και στην περίπτωση του άρθρου 9Α του Συντάγματος. Παρεμποδιζόμενο δικαίωμα σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής σε μια ειδικότερη έκφανση της.Συγκεκριμένα παρεμποδίζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή,σε σχέση με ο,τιδήποτε αφορά προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται ή ανακύπτουν από ηλεκτρονικά μέσα. Κάθε πολίτης και σε αυτή την περίπτωση προστατεύεται με συνταγματικές εγγυήσεις. Ειδικότερα, το άρθρο 19 παρ. Ι. του Συντάγματος, νομιμοποιεί την συλλογή, επεξεργασία και διανομή προσωπικών δεδομένων στις αρμόδιες αρχές από την Ε.Υ.Π. από και με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, εφόσον όντας τεκμήρια δεν δεσμεύουν τις δικαστικές αρχές αναφορικά με ζητήματα εθνικής ασφαλείας ή διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Επομένως, και σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί επιβάρυνση και όχι περιορισμό του δικαιώματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφόσον κριθεί με βάση το 19 παρ. Ι του Συντάγματος ότι τα προσωπικά δεδομένα που συνελέγησαν αποτελούν ηλεκτρονικό υλικό το οποίο αποτελεί συγκεκριμένο κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας. Από την στιγμή που και στην περίπτωση του άρθρου 9 αλλά και σε αυτήν του 9Α του Συντάγματος, εάν οι πράξεις των πολιτών εκφεύγουν των ουσιαστικών ορίων που τους παρέχει το Σύνταγμα και είναι αποτέλεσμα καταχρηστικής κατά βάση άσκησης, τότε η Υπηρεσία έχει την νομιμοποιητική βάση να δράσει όπως το Σύνταγμα και οικεία νομοθετήματα ορίζουν. Η πρακτική εφαρμογή των συνταγματικών αυτών διατάξεων βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο άρθρο 370Α Π.Κ., σχετικά με την παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής συνομιλίας και της προφορικής συνομιλίας αντίστοιχα. Προκειμένου όμως να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί παραβίασης της εν λόγω αρχής, θα πρέπει η ενέργεια αυτή να είναι αθέμιτη, δηλαδή ο σκοπός της παραβίασης να είναι η προσωπική ελευθερία και τιμή του κατηγορουμένου. Σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν υπήρχαν τα εν λόγω τεκμήρια θα είχε αθωωθεί. Επομένως εναπόκειται στην διακριτή ευχέρεια του Δικαστηρίου ή της Ανακριτικής Αρχής να λάβει υπόψη ή όχι την παραβίαση ενός λόγου που αίρει το άδικο, διαφορετικά παραβίαση δεν υφίσταται. (ΣυμβΑΠ 1622/2005, ΑΠ 42/2004).


Εν κατακλείδι, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αποτελεί μία αναγκαία επίδραση έναντι των συνταγματικών μας δικαιωμάτων. Αφενός διότι με τις οριοθετικές ρήτρες των παραπάνω δικαιωμάτων, διασφαλίζεται ο σεβασμός και η ενδεδειγμένη δράση της Υπηρεσίας βάση αυτών, και άρα δεν εκπίπτει πέραν αυτού του πλαισίου, ούτε καταχράται η έννοια των ρητρών αυτών. Αφετέρου, η επίδραση αυτή απορρέει από τον σκοπό της Υπηρεσίας, που δεν είναι άλλος από την αντιμετώπιση κάθε είδους κινδύνου, ο οποίος επιβουλεύεται την εθνική ασφάλεια και την λαϊκή κυριαρχία.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


1. Ειδική μελέτη του Παύλου Αποστολίδη, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, 2007.


2. Kodiko.gr- Μηχανή αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας, Νόμος 1645/1986 Φ.Ε.Κ,Α΄132/26.08.1986.


3. Kodiko-gr-Μηχανή αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας, Νόμος 3649/2008 Φ.Ε.Κ, Α 39/03.03.2008.


4. Επίσημη Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.


5. Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου της Άρτεμις Τρίκκη.


6.Kodiko-gr- Μηχανή αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας, Νόμος 2292 Φ.Ε.Κ Α'35/15.02.1995.


7.Kodiko-gr- Μηχανή αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας, Π.Δ 96/2020.


8.Α. Δημητρόπουλος, Εφαρμογές Συνταγματικού Δικαίου - Συνταγματικά Δικαιώματα, τόμ. 2, 2η έκδ., 2012.


9.Kodiko-gr-Μηχανή αναζήτησης Ελληνικής Νομοθεσίας, Π.Δ 81 Φ.Ε.Κ Α΄, 119/0.8.07.2019.


Η εικόνα εξωφύλλου λήφθηκε από: ProtoThema


[1] Άρθρο 1 Ν.1645/1986 «Τίτλος Υπαγωγή. Η υπηρεσία με τον τίτλο «Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών» που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2421/1953 «Περί ιδρύσεως Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών» μετονομάζεται σε «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (Ε.Υ.Π.) αποτελεί αυτοτελή πολιτική δημόσια υπηρεσία με αποστολή την ασφάλεια της χώρας και υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.» [2] Άρθρο 82 παρ.ΙΙ του Συντάγματος «O Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Kυβέρνησης και κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και των δημόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων.» [3] Άρθρο 5 παρ.ΙΙΙ του Ν.2292/1995 «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, που εκάστοτε διαμορφώνεται από το ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης και τις εισηγήσεις των Σ.Α.Μ. και Σ.Α.Γ.Ε»

[4] Άρθρο 5 παρ.ΙΙΙ εδ,γ΄του Ν.2292/1995 «Αποφασίζει για τη δομή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων και των οργανικών θέσεων των μόνιμων στρατιωτικών και των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκαλώντας αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ή κοινές αποφάσεις υπουργών ή άλλες διοικητικές πράξεις, όπως οι κείμενες διατάξεις ορίζουν, για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσματικότητας, καθώς και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού.» [5] Άρθρο 5 παρ.ΙΙΙ εδ,γ΄ του Ν.2292/1995 «Κατευθύνει και συντονίζει, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΚΥ.Σ.Ε.Α., τις ενέργειες των λοιπών Κρατικών Οργανισμών και Υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην Εθνική Άμυνα και για την αξιοποίηση του εθνικού δυναμικού. Παρέχει επίσης σε συνεννόηση με τους συναρμόδιους υπουργούς τις γενικές κατευθύνσεις για την προπαρασκευή και επεξεργασία της Πολιτικής Σχεδίασης `Έκτακτης Ανάγκης στις παραπάνω Υπηρεσίες και Οργανισμούς.»

[6] Άρθρο 11 του Ν.3649/2008 «1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καταρτίζεται ο Οργανισμός της Ε.Υ.Π.. Με τον Οργανισμό αυτόν, μπορεί και κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις να: α. Αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και συνιστώνται νέες υπηρεσίες. "β. Συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας, βαθμού και ειδικότητας, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού και καθορίζεται η κατανομή τους κατά κλάδο και ειδικότητα". Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α 264/22-12-2011). γ. Καθορίζονται ο κλάδος και ο τίτλος των προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Υ.Π., ο τρόπος της πλήρωσης των θέσεων αυτών, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όργανα και η διαδικασία διορισμού και τοποθέτησης των προσώπων αυτών, οι Αρμοδιότητες τους και τα καθήκοντα τους, η αναπλήρωση τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με αυτά θέμα. δ. Καθορίζονται ο αριθμός, ο κλάδος, ο βαθμός και η ειδικότητα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας, που απαιτείται για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Ε.Υ.Π., καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλογής και παραμονής τους στην Υπηρεσία και ρυθμίζεται γενικότερα η υπηρεσιακή τους κατάσταση, κατόπιν προτάσεως των συναρμόδιων Υπουργών. ε. Καθορίζονται οι υπηρεσιακές σχέσεις μεταξύ του πολιτικού προσωπικού και του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και των Σωμάτων Ασφαλείας και ρυθμίζονται θέματα πειθαρχικού δικαίου, ως και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων του προσωπικού που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να θεσπίζονται ηθικά κίνητρα για την εξασφάλιση ικανού προσωπικού στην Ε.Υ.Π.. 3. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εκδίδεται και κυρώνεται Κώδικας Κατάστασης Προσωπικού της Ε.Υ.Π., λαμβανομένων υπόψη των ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων για το μη πολιτικό προσωπικό της Ε.Υ.Π. Με τον Κώδικα αυτόν ρυθμίζονται όλα τα θέματα προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιακών μεταβολών, της διαδικασίας αξιολόγησης και των πειθαρχικών κυρώσεων. Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται με ανάρτησή της στον χώρο ανακοινώσεων της Ε.Υ.Π. Όπως προστέθηκε με την Παρ. 6 Άρθρο 27 ΝΟΜΟΣ 4704/2020 με ισχύ την 14/7/2020 4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) εφαρμόζεται και στο προσωπικό της Ε.Υ.Π., εφόσον δεν προσκρούει στις ειδικές ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αποστολή και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας.»

[7] Αυτοτελής υπηρεσία που ονομάζεται Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ε.Υ.Π. δα) Η διάρθρωση του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. περιλαμβάνει τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων, τη Μονάδα Στρατηγικής και Σχεδιασμού, τη Μονάδα Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και τη Μονάδα Οργανωτικής Υποστήριξης. Ο καθορισμός του επιπέδου λειτουργίας των Μονάδων γίνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. δβ) Με απόφαση του Πρωθυπουργού, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της οργανωτικής διάρθρωσης, η στελέχωση, οι ειδικότερες αρμοδιότητες και θέματα λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., τα ειδικά καθήκοντα των Προϊσταμένων και οι ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού και τρίτων που συνάπτουν κάθε μορφής σύμβαση με το ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. και λοιπά θέματα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ., εφαρμόζονται ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο συνημμένος σε αυτόν Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΚΕ.Τ.Υ.Α.Κ. είναι απόρρητος και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» [8] Άρθρο 12 του Ν.3649/2008 «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνονται οΕσωτερικός Κανονισμός της Ε.Υ.Π. και ο Πίνακας Σύνθεσης και Κατανομής του προσωπικού της στους κλάδους και τις υπηρεσίες της. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π., η στελέχωση τους, οι ειδικότερες Αρμοδιότητες τους, τα ειδικά καθήκοντα του Διοικητή, των Υποδιοικητών και λοιπών προϊσταμένων και οι ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της Ε.Υ.Π. Καθορίζεται επίσης ο αριθμός των θέσεων, των οργάνων ή των συνδέσμων, καθώς και τα θέματα της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων τους. Ο Κανονισμός αυτός, καθώς και οι πράξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται από αυτόν είναι απόρρητοι και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

[9] Άρθρο 2.παρ.Ι,ΙΙ του Π.Δ 96/2020 «1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και του συνημμένου σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π., μετά την τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 1/2017 (Α΄ 2), οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ε.Υ.Π. που αναδιαρθρώνονται, επιλέγονται και τοποθετούνται προσωρινά, έως την τακτική επιλογή προϊσταμένων, με απόφαση του Διοικητή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 1/2017, με την προϋπόθεση να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις. Εντός προθεσμίας δεκαοχτώ (18) μηνών, από τη δημοσίευση του παρόντος, γίνεται η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων των υπηρεσιακών μονάδων από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων της Ε.Υ.Π. 2. Η ένταξη στον κλάδο ΠΕ 1 Διοικητικού και στον κλάδο ΠΕ 10 Οικονομικού των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος στον καταργούμενο κλάδο ΠΕ 1 «Διοικητικού-Οικονομικού», πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., αναλόγως των προϋποθέσεων ένταξης στους ανωτέρω κλάδους ή αναλόγως της προϋπηρεσίας τους στην Ε.Υ.Π., κατόπιν αίτησης προτίμησης του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Εάν, συνεπεία των αιτήσεων προτίμησης, δεν εξασφαλίζεται επαρκής στελέχωση των κλάδων ΠΕ 1 Διοικητικού και ΠΕ 10 Οικονομικού, η στελέχωση συμπληρώνεται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.» [10] Άρθρο 2παρ.ΙΙ Ν.4625/2019 «Είναι αρμόδια για τη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στην αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας εις βάρος της χώρας, στην προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων. Επίσης, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες και εκτιμήσεις για τρομοκρατικές απειλές και για δραστηριότητες ομάδων οργανωμένου εγκλήματος.»

[11] Άρθρο 9 του Συντάγματος «1. H κατοικία του καθενός είναι άσυλο. H ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη. Kαμία έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας. 2. Oι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού ασύλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του παθόντος, όπως νόμος ορίζει.»

Άρθρο 9Α του Συντάγματος «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει.»

248 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων
Post: Blog2_Post
bottom of page